Ga naar de inhoud

Boek online

Onze patiënten kunnen nu online boeken. Het voordeel is dat ze zelf een tijdslot uit kunnen kiezen dat het beste past. Video consulten verlopen via de Cory.care app, maar we kunnen ook gewoon ouderwets bellen.

Tevens zijn de prijzen verlaagd: hiermee worden onze facturen voortaan bijna altijd 100% vergoed. Geen gedoe meer met afwachten wat de zorgverzekering uitbetaalt. Er staat voortaan een duidelijk bedrag op de factuur.

Dit stroomlijnt de processen van aanmelding en afhandeling. Deze transparantie maakt het voor onze patiënten duidelijker waar ze aan toe zijn.